სარეკლამო კატეგორია

"ქართული ღვინის ფესტივალი 2018" შარდენზე უკვე მეორედ გაიმართება
ონ­ლა­ინ­მა­ღა­ზია და მე­დი­ა­პორ­ტა­ლი Allwine.ge-სა და „მე­ი­დან ჯგუ­ფის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, გრან­დი­ო­ზუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლის­თვის უკვე მე­ო­რე წე­ლია ემ­ზა­დე­ბი­ან. ფეს­ტი­ვალ­ზე მცი­რე, სა­შუ­ა­ლო და დიდი მეღ­ვი­ნე­ე­ბი სტუმ­რებს სა­კუ­თარ ნა­წარმს წა­რუდ­გე­ნენ.

"ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ ბევ­რი სი­ურპრი­ზით ბრუნ­დე­ბა. შარ­შან­დელ­მა წელ­მა ყვე­ლა მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბა, წელს კი კი­დევ უფრო მეტ სტუ­მარს ვე­ლო­დე­ბით. მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბის მსურ­ვე­ლებ­მა კი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მოგ­ვწე­რონ ოფი­ცი­ა­ლურ ფე­ის­ბუქ გვერ­დზე: ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი • Georgian Wine Festival ან დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ სა­კონ­ტაქ­ტო ნომ­რებ­ზე“ - ანა­ნო თავ­ხე­ლი­ძე, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი.

"ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბით იქ­ნე­ბა დატ­ვირ­თუ­ლი, რომ­ლე­ბიც სტუმ­რებს და­დე­ბით გან­წყო­ბას შე­უქ­მნის და ქარ­თულ ტრა­დი­ცი­ულ და სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის ღვი­ნოს კი­დევ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­აც­ნობს. აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მო­ი­ცავს ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ა­სა და გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვას, რაც გა­სულ წელს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი მოვ­ლე­ნა იყო, რად­გან სტუმ­რებ­მა ღვი­ნის ბევ­რი ისე­თი სა­ხე­ო­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რაც მათ­თვის უც­ნო­ბი იყო და ბევ­რი ისე­თი მწარ­მო­ებ­ლის შე­სა­ხებ შე­ი­ტყვეს, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც აქამ­დე ინ­ფორ­მა­ცია არ ჰქონ­დათ.

ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ას­თან ერ­თად, ფეს­ტი­ვალ­ზე სხვა­დას­ხვა სა­ხის პრო­დუქ­ცია იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ სტუმ­რებს ქარ­თულ ტრა­დი­ცი­ულ პურ­საც შეს­თა­ვა­ზებს, ასე­ვე წა­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­უ­კე­თე­სო ჩურ­ჩხე­ლა და ჩირი, ქარ­თუ­ლი ყვე­ლი.

იმი­სათ­ვის, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბის პრო­ცე­სი კი­დევ უფრო სა­ხა­ლი­სო გახ­დეს, სტუმ­რე­ბი მოძ­რა­ო­ბის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ დად­გმულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს იხი­ლა­ვენ, მო­ის­მე­ნენ ქარ­თულ ფოლკ­ლორს და გა­სუ­ლი წლის მსგავ­სად, ფეს­ტი­ვალს გა­ა­ფორ­მე­ბენ მი­მე­ბი. ეს მცი­რე­დია იმ ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­დან რაც ფეს­ტი­ვალ­ზე გე­ლო­დე­ბათ.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა 12:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა და 19:00 სა­ათ­ზე დას­რულ­დე­ბა. რო­გორც შარ­შან, ასე­ვე წელს ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი ძა­ლი­ან ბევრ ტუ­რისტს ელო­დე­ბი­ან. ერთ სივ­რცე­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნი­მუ­შე­ბი მათ გულ­გრილს ნამ­დვი­ლად არ და­ტო­ვებს.

რო­გორც ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ეს არის ფეს­ტი­ვა­ლი, რო­მე­ლიც ღვი­ნის არ­ცერ­თმა მოყ­ვა­რულ­მა არ უნდა გა­მო­ტო­ვოს. სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია: 558 598 598, 577 22 99 93Air Max Shox 2018
რატომ არის კალამი საუკეთესო საჩუქარი
მას შემ­დეგ, რაც ძველ­მა ეგ­ვიპ­ტე­ლებ­მა პა­პი­რუ­სი სა­წე­რად გა­მო­ი­ყე­ნეს, ადა­მი­ა­ნებს მო­ე­წო­ნათ წე­რის პრო­ცე­სი და სა­კუ­თა­რი ფიქ­რე­ბის გად­მო­სა­ცე­მად უკე­თე­სი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მო­ძებ­ნა და­ი­წყეს. ძი­ე­ბა ძა­ლი­ან დიდ­ხანს გაგ­რძელ­და, სა­ნამ მე­ცხრა­მე­ტე სა­უ­კუ­ნე­ში ბურ­თუ­ლი­ა­ნი სა­წე­რი კა­ლა­მი არ შე­იქ­მნა. კალ­მის გა­მო­გო­ნე­ბამ რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლა ადა­მი­ა­ნე­ბის წე­რის პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი და ის პო­პუ­ლა­რო­ბას არ კარ­გავს არც დღეს – ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ეპო­ქა­ში.

ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი ფიქ­რობს, რომ კა­ლა­მი სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რია და ამის მრა­ვა­ლი მი­ზე­ზიც არ­სე­ბობს. ბევ­რად უფრო სა­ინ­ტე­რე­სოა ის მოვ­ლე­ნე­ბი, რომ­ლის დრო­საც ამ ნივ­თის ჩუ­ქე­ბა რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია, მე­ტიც სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტიც შე­იძ­ლე­ბა იყოს:

სკო­ლის ან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­თავ­რე­ბა

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად ხალ­ხი ერ­თმა­ნეთს ხში­რად ძვი­რა­დღი­რე­ბულ სა­ჩუქ­რებს უკე­თებს, მათ შო­რის იდე­ა­ლუ­რია კალ­მის იდე­ის გან­ხილ­ვაც. ეს ნივ­თი ყვე­ლა­ზე გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლია მო­მა­ვალ­ში, გარ­და ამი­სა მი­უ­თი­თებს კა­რი­ე­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბის ოპ­ტი­მის­ტურ ხედ­ვებ­ზე და კლა­სი­კურ ეფექტსაც ქმნის.


სა­ჩუ­ქა­რი ბო­სის­თვის

ადა­მი­ა­ნე­ბი ძა­ლი­ან დიდ დროს ხარ­ჯა­ვენ იმა­ზე ფიქ­რში, თუ რო­გო­რი სა­ჩუ­ქა­რი შე­ურ­ჩი­ონ ბოსს, ისე, რომ არც ხაზს გა­დას­ცდნენ და არც ძა­ლი­ან ხელ­მომ­ჭირ­ნეს შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა და­ტო­ვონ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კა­ლა­მი იდე­ა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტია, რო­მე­ლიც ად­რე­სატს აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ხიბ­ლავს და გარ­და ამი­სა, ხაზს გა­უს­ვამს თქვენს დახ­ვე­წილ გე­მოვ­ნე­ბას.

ქორ­წი­ლი ან ნიშ­ნო­ბა

კა­ლა­მი ქორ­წი­ნე­ბის სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუქ­რად ამე­რი­კა­ში ჯერ კი­დევ წინა სა­უ­კუ­ნე­ში აღი­ა­რეს. სა­ქორ­წი­ნო დო­კუ­მენტზე სპე­ცი­ა­ლუ­რი კალ­მით ხე­ლის მო­წე­რა ნივთს გან­სა­კუთ­რე­ბულს ხდის და სა­მუ­და­მო რე­ლიკ­ვი­ად აქ­ცევს. მას გა­მორ­ჩე­უ­ლი მო­გო­ნე­ბე­ბი და­უ­კავ­შირ­დე­ბა წყვი­ლის ცხოვ­რე­ბი­დან და შე­საძ­ლოა თა­ო­ბი­დან თა­ო­ბა­საც გა­და­ე­ცეს.

სა­ჩუ­ქა­რი მწე­რალს ან პო­ეტს

კა­ლა­მი არ უკავ­შირ­დე­ბა მხო­ლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ მო­მენ­ტებს, ის შე­მოქ­მე­დი ხალ­ხის მთა­ვა­რი ინ­სტრუ­მენ­ტი­ცაა. შე­სა­ბა­მი­სად, ძა­ლი­ან კარგ ტო­ნად ით­ვლე­ბა მწე­რა­ლი ან პო­ე­ტი მე­გობ­რე­ბი­სა თუ ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის ძვირ­ფა­სი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი კალ­მის ჩუ­ქე­ბა, რო­მე­ლიც მათ შე­საძ­ლოა წე­რის პრო­ცეს­შიც კი გა­მო­ი­ყე­ნონ.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ რთუ­ლია ძვირ­ფა­სი სა­მახ­სოვ­რო კალ­მის შერ­ჩე­ვა, რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რი იქ­ნე­ბა, თუმ­ცა არის რამ­დე­ნი­მე ად­გი­ლი, სა­დაც მათი ყიდ­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია. კომ­პა­ნია "ბიბ­ლუსს’’ აქვს გა­მორ­ჩე­უ­ლი ხაზი LUPEN, რო­მე­ლიც მრა­ვალ ძვი­რა­დღი­რე­ბულ ბრენ­დს აერ­თი­ა­ნებს. სა­ხე­ლი LUPEN იშიფ­რე­ბა, რო­გორც Luxury Pen (მდიდ­რუ­ლი კა­ლა­მი), თუმ­ცა აქ კალ­მე­ბის გარ­და შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ბლოკ­ნო­ტე­ბი, ორ­გა­ნა­ი­ზე­რე­ბი და კალ­მის გუ­ლე­ბი. ნივ­თე­ბი ძი­რი­თა­დად გერ­მა­ნი­ი­დან, აშშ–დან, კა­ნა­დი­დან და საფ­რან­გე­თი­და­ნაა, რაც ხაზს უს­ვამს მათ გან­სა­კუთ­რე­ბულ ხა­რისხს. კალ­მე­ბი დახ­ვე­წი­ლია და უდი­დე­სი გე­მოვ­ნე­ბი­თაა შექ­მნი­ლი, შე­სა­ბა­მი­სად, იდე­ა­ლურ სა­ჩუ­ქარს წარ­მო­ად­გენს. გარ­და სა­ჩუქ­რი­სა, თა­ვის გა­ნე­ბივ­რე­ბის გა­და­სა­რე­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბა­ცაა, რად­გან LUPEN-ში შე­გიძ­ლია აარ­ჩი­ოთ ქარ­ხნუ­ლი თუ ხელ­ნა­კე­თი კალ­მე­ბი სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვი­საც, რაც ყვე­ლას­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლად გაქ­ცევთ.

თა­ვად მა­ღა­ზია თბი­ლის­ში",ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რე­ებ­ში’’ მდე­ბა­რე­ობს (ჭავ­ჭა­ვა­ძის 7, კან­დე­ლა­კის 7), ბა­თუმ­ში, აბა­ში­ძის 52–ში. Lupen-ის პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნა აგ­რეთ­ვე ონ­ლა­ინ არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი, სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად Biblusi.ge-ზე.Air Max 90 Ultra BR