ცე­ლუ­ლიტ­თან ბრძო­ლის კომ­პ­ლექ­სუ­რი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სის­ტე­მა

წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცხოვ­რობ­დ­ნენ და მუ­შა­ობ­დ­ნენ სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში. სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რულ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუნ­დ­ნენ და აქ და­ნერ­გეს მათ მი­ერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც იდე­ა­ლუ­რია რო­გორც ცე­ლუ­ლიტ­თან ბრძო­ლა­ში, ისე ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის გა­ჯან­სა­ღე­ბის­თ­ვის.Cheap Nike Air Max 2017 For Online Sale
იყე­ნე­ბენ უახ­ლე­სი თა­ო­ბის აპა­რა­ტებს და მუ­შა­ო­ბენ ოთხი ხე­ლით, რაც ძა­ლი­ან მოკ­ლე დრო­ში იდე­ა­ლურ შე­დეგს იძ­ლე­ვა. ნა­თია ნუ­ცუ­ბი­ძი­სა და შალ­ვა (შა­კო) აბუ­ლა­ძის უნი­კა­ლუ­რი სის­ტე­მა ით­ვა­ლის­წი­ნებს პა­ცი­ენ­ტის მი­მართ კომ­პ­ლექ­სურ და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ მიდ­გო­მას.

- თქვენ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი გაქვთ ცე­ლუ­ლიტ­თან
ბრძო­ლის უნი­კა­ლუ­რი სის­ტე­მა. მოგ­ვი­ყე­ვით მის შე­სა­ხებ...


ნა­თია: მე­უღ­ლეს­თენ, შა­კოს­თან ერ­თად წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში ვცხოვ­რობ­დი, სა­დაც და­ვე­უფ­ლე ფი­ზი­ოპ­რო­ცე­დუ­რე­ბის ტექ­ნი­კას. პრო­ფე­სი­ით ექი­მი თე­რა­პევ­ტი გახ­ლა­ვართ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით და­ვინ­ტე­რეს­დი ეს­თე­ტი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნით და სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად შე­ვის­წავ­ლე. ზედ­მეტ წო­ნას­თან, ცე­ლუ­ლიტ­თან ბრძო­ლა გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის მოვ­ლე­ნაა, რად­გან ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ­მა რე­ჟიმ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი, რაც უკავ­შირ­დე­ბა არას­წორ კვე­ბას, გა­დაღ­ლი­ლო­ბა­სა და სტრე­სებს. ასამ­დე ფაქ­ტო­რია, რაც ადა­მი­ა­ნის სხე­ულ­ში ცე­ლუ­ლი­ტის ჩა­ლა­გე­ბას უწყობს ხელს. თა­ვად ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან ზედ­მეტ წო­ნას ვებ­რ­ძო­დი. ამ­დე­ნად, ამ სფე­რო­თი და­ინ­ტე­რე­სე­ბაპი­რად­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ, კომ­პ­ლექ­სებ­მა გან­საზღ­ვ­რა. ჩემ­თ­ვის სენ­სი­ტი­უ­რი თე­მაა და ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­ცი, ადა­მი­ა­ნი რას გრძნობს. შე­სა­ბა­მი­სად, პა­ცი­ენტს კარ­გად ვუ­გებ. ცე­ლუ­ლი­ტის და­სა­მარ­ცხებ­ლად მას­თან ერ­თად ვიბ­რ­ძ­ვი.

შალ­ვა: მე ბალ­ნე­ო­ლო­გი­ურ კუ­რორ­ტ­ზე მა­სა­ჟისტ-რე­ა­ბი­ტო­ლო­გად ვმუ­შა­ობ­დი მე უფ­რო სამ­კურ­ნა­ლო მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვსაქ­მი­ა­ნობ­დი, ნა­თია ეს­თე­ტი­კუ­რი კუთხი­თაა და­ინ­ტე­რეს­დე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ჩვენ­თან მო­სულ პა­ცი­ენტს მა­ინც კომ­პ­ლექ­სუ­რად ვუდ­გე­ბით. ნა­თი­ამ თა­ვად შე­ის­წავ­ლა და ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა კომ­პ­ლექ­სუ­რი მიდ­გო­მე­ბის მთე­ლი სქე­მა, რო­მე­ლიც რო­გორც ეს­თე­ტი­კურ, ისე სამ­კურ­ნა­ლო პრო­ცე­დუ­რებს უკავ­შირ­დე­ბა. მე ნელ-ნე­ლა შე­ვუ­ერ­თ­დი ამ საქ­მე­ში.

ნა­თია: მინ­დო­და, ამ ბრძო­ლა­ში მარ­ტო არ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი და ჩემ გვერ­დით ყო­ფი­ლი­ყო პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, რო­მელ­საც ვენ­დო­ბო­დი. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში შა­კო არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი პარ­ტ­ნი­ო­რი აღ­მოჩ­ნ­და. ჩვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ცოდ­ნა გა­ვა­ერ­თი­ა­ნეთ და მი­ვი­ღეთ იდე­ა­ლუ­რი სის­ტე­მა. საკ­მა­ოდ შრო­მა­ტე­ვა­დი საქ­მეა, რო­მე­ლიც ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თ­ვას უკავ­შირ­დე­ბა. რთუ­ლი იყო პირ­ვე­ლი პე­რი­ო­დი. ცოლ-ქმა­რი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სულ ერ­თად ვი­ყა­ვით. ამას­თან, ცე­ლუ­ლი­ტის პრობ­ლე­მით ვინც მოგ­ვ­მარ­თავ­და, მა­მა­კაც­თან გახ­დის კომ­პ­ლექ­სი აწუ­ხებ­დათ.

- თქვენ აღ­ნიშ­ნეთ, რომ ცე­ლუ­ლიტ­თან ბრძო­ლის სის­ტე­მა შე­ი­მუ­შა­ვეთ. უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად რომ მოგ­ვა­წო­დოთ ინ­ფორ­მა­ცია?...

ნა­თია: შე­ვი­მუ­შა­ვეთ სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც იდე­ა­ლუ­რი აღ­მოჩ­ნ­და ცე­ლუ­ლი­ტის და­სა­მარ­ცხებ­ლად. ამ სის­ტე­მა­ში შე­დის ლიმ­ფო-დრე­ნა­ჟი. ძა­ლი­ან გვეხ­მა­რე­ბა უახ­ლე­სი თა­ო­ბის აპა­რა­ტე­ბი, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით ცხიმს ვშლით. შემ­დეგ უკ­ვე ოთხ ხელ­ში

ვა­მუ­შა­ვებთ გარ­კ­ვე­ულ უბ­ნებს. ოთხ ხელ­ში მა­სა­ჟი გვეხ­მა­რე­ბა მოკ­ლე დრო­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ეფექ­ტის მი­ღე­ბა­ში. დრო­ის ეკო­ნო­მი­ის მიზ­ნით, რომ შე­დე­გი მა­ლე­ვე მი­ვი­ღოთ.

შალ­ვა: ცე­ლუ­ლიტ­თან ბრძო­ლის პრო­ცე­დუ­რა ყვე­ლა­ზე მოთხოვ­ნა­დია. გარ­და ამი­სა, ჩვენ მივ­მარ­თავთ სქო­ლი­ო­ზის სამ­კურ­ნა­ლო პრო­ცე­დუ­რებს. ზო­გა­დად, ცე­ლუ­ლი­ტი ბავ­შ­ვო­ბი­დან, არას­წო­რად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ორ­გა­ნიზ­მის შე­დე­გია. მას­თან ერ­თად ხში­რად გვხვდე­ბა ხერ­ხემ­ლი­სა და სის­ხ­ლის მი­მოქ­ცე­ვის პრობ­ლე­მე­ბიც.

- ორ­გა­ნიზ­მის ზო­გად ფონს რამ­დე­ნად ექ­ცე­ვა ყუ­რადღე­ბა და სა­ჭი­როა თუ არა პრო­ცე­დუ­რე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი კვე­ბა?

ნა­თია: სა­კუ­თარ თავს არ ვაძ­ლევთ უფ­ლე­ბას, რომ ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გის ფუნ­ქ­ცია შე­ვი­თავ­სოთ. ჩვენ­თან მუ­შა­ო­ბენ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი და ნევ­რო­პა­თო­ლო­გი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, თუ რო­გორ ჰორ­მო­ნა­ლურ თუ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ცვლი­ლე­ბებს უკავ­შირ­დე­ბა ჭარ­ბი წო­ნა. ამ­დე­ნად, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ექი­მე­ბი სწავ­ლო­ბენ პა­ცი­ენ­ტის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის სა­ერ­თო ფონს და მა­თი დას­კ­ვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ვიწყებთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სის­ტე­მის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას. ასე რომ, ერთ ადა­მი­ანს კომ­პ­ლექ­სუ­რად ვუდ­გე­ბით და შე­დე­გიც იდე­ა­ლუ­რია. ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი და ფსი­ქო­ლო­გი პა­ცი­ენ­ტის ში­ნა­გან მდგო­მა­რე­ო­ბას იკ­ვ­ლე­ვენ. ჩვენ უფ­რო გა­რე­გა­ნი ეფექ­ტის მი­საღ­წე­ვად ვმუ­შა­ობთ. ყო­ველ პა­ცი­ენ­ტ­ზე იქ­მ­ნე­ბა ე.წ. ქე­ი­სი, რო­მელ­ზეც პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ექი­მე­ბი ზრუ­ნა­ვენ.- აუცი­ლე­ბე­ლია ხე­ლე­ბი­სა და ელექ­ტ­რო­სის­ტე­მე­ბის თა­ნა­ბა­რი გა­მო­ყე­ნე­ბა?

გა­მო­ყე­ნე­ბას სა­ო­ცარ შე­დე­გამ­დე მივ­ყა­ვართ. ამ სფე­რო­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის 8-წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა გვაქვს.

ნა­თია: იდე­ა­ლუ­რი შე­დე­გის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია. ზო­გა­დად, ხე­ლით მა­სა­ჟი შე­უც­ვ­ლე­ლია. ენერ­გე­ტი­კუ­ლი მი­მოც­ვ­ლის იდე­ა­ლუ­რი ხერ­ხია. ხე­ლით გა­კე­თე­ბუ­ლი დრე­ნა­ჟი სრუ­ლი­ად სხვა სფე­როა, რა­საც აპა­რა­ტუ­რუ­ლი დრე­ნა­ჟი ვერ შე­ედ­რე­ბა. თუმ­ცა აპა­რა­ტუ­რულ­საც აქვს შე­უც­ვ­ლე­ლი ფუნ­ქ­ცია. ცხიმს იმ კონ­დი­ცი­ამ­დე შლის, რო­მელ­საც ხე­ლი ვერ ერე­ვა. ორი­ვეს

შალ­ვა: კა­ვი­ტა­ცი­ის მთე­ლი ის­ტო­რია შევ­ქ­მე­ნით. გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი აპა­რა­ტე­ბის კო­ლექ­ცი­ას ვგუ­ლის­ხ­მობ. ჩვენს სფე­რო­ში ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი მიღ­წე­ვე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. არ უნ­და ჩა­მორ­ჩე სი­ახ­ლე­ებს. ვი­ნა­ი­დან ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი ელ­ვის სის­წ­რა­ფით ვი­თარ­დე­ბა, ყო­ველ წელს ახა­ლი აპა­რა­ტის და­ნერ­გ­ვა გვჭირ­დე­ბა. ვმუ­შა­ობთ ყო­ველ­თ­ვის უახ­ლე­სი თა­ო­ბის აპა­რა­ტუ­რით. ჩავ­დი­ვართ გა­მო­ფე­ნებ­ზე იტა­ლი­ა­ში და ად­გილ­ზე ვეც­ნო­ბით ტექ­ნო­ლო­გი­ურ მიღ­წე­ვებს.

ნა­თია: ჯამ­ში სულ 4 ბგე­რას ვიც­ნობთ. ასეა და­ნერ­გი­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში. ეხე­ბა ულ­ტ­რაბ­გე­რას, რა­დი­ო­ტალ­ღა­სა და ლა­ზერს... პირ­ველ კა­ვი­ტა­ცი­ის აპა­რატ­ში გაშ­ლი­ლი იყო და­ბა­ლი სიხ­ში­რის ტალ­ღა. მე­რე უფ­რო გა­მარ­ტივ­და და ბევ­რად ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლი გახ­და. მი­ი­ღეს სწო­რი სხი­ვი, რო­მე­ლიც ღრმად აღ­წევ­და ცე­ლუ­ლი­ტის შრე­ებ­ში. უახ­ლეს აპა­რატ­ში გა­ცი­ლე­ბით მე­ტად ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლი ტალ­ღაა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან ღრმად აღ­წევს ქსო­ვილ­ში. იმ­დე­ნად ღრმად, რომ თი­თო­ე­უ­ლი კო­ლა­გე­ნის სტი­მუ­ლა­ცი­ას იწ­ვევს. თი­თო­ე­ულ უჯ­რედ­ზე მუ­შა­ობს, რაც გა­ცი­ლე­ბით ეფექ­ტი­ა­ნია. ცხი­მის დაშ­ლის შემ­დეგ კეთ­დე­ბა ლიმ­ფოდ­რე­ნა­ჟი. მა­ნუ­ა­ლუ­რი დრე­ნა­ჟი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან ორ­გა­ნიზ­მი­დან ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლად გა­მო­აქვს ცხი­მი. დრე­ნა­ჟის სხვა­დას­ხ­ვა აპა­რა­ტი გვაქვს, რო­მელ­საც მო­ცე­მუ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით ვი­ყე­ნებთ. სიტყ­ვა "დრე­ნაჟ­მა" არ უნ­და შე­ა­ში­ნოს პა­ცი­ენ­ტი. ეს გახ­ლავთ უმ­ტ­კივ­ნე­უ­ლო პრო­ცე­დუ­რა, რო­მე­ლიც ხე­ლით კეთ­დე­ბა.

ჩვენ, სხვა სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ყო­ველ­თ­ვის კომ­პ­ლექ­სუ­რი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მის მომ­ხ­რე ვართ. ამას­თან, აგ­რე­სი­უ­ლად არ ვუდ­გე­ბით ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზმს, რომ შემ­დ­გომ უკუჩ­ვე­ნე­ბე­ბი არ მი­ვი­ღოთ.

შალ­ვა: რაც შე­ე­ხე­ბა ოთხი ხე­ლით მა­საჟს, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მი­მარ­თუ­ლე­ბა, რო­მელ­საც ირ­ჩევ. ბევ­რი ვი­მუ­შა­ვეთ ხე­ლით მა­სა­ჟის სის­ტე­მის შექ­მ­ნა­ზე. ხში­რად დი­ლი­დან სა­ღა­მომ­დე ამ ტექ­ნო­ლო­გი­ის დახ­ვე­წას ვან­დო­მებ­დით, რომ პა­ცი­ენ­ტის­თ­ვის ეს პრო­ცე­დუ­რა მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეფექ­ტი­ა­ნი და კომ­ფორ­ტუ­ლი შეგ­ვექ­მ­ნა, რომ მის ჩვენ­თან ვი­ზიტს შე­დე­გი ჰქო­ნო­და. ამ ტექ­ნო­ლო­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ში, ძი­რი­თა­დად, უცხო­უ­რი ანა­ლო­გე­ბით ვი­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლეთ, რო­მელ­საც სა­კუ­თა­რი ტექ­ნი­კაც და­ვა­მა­ტეთ. სი­ახ­ლე­ე­ბის და­ნერ­გ­ვა­ში ნა­თი­ას ვე­რა­ვინ შე­ედ­რე­ბა. დღე და ღა­მე ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ობს.

- რამ­დე­ნი პრო­ცე­დუ­რის ჩა­ტა­რე­ბაა სა­სურ­ვე­ლი და შე­დე­გი რამ­დე­ნად ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვია?

ნა­თია: შე­დე­გი პირ­ვე­ლი­ვე პრო­ცე­დუ­რის შემ­დეგ შე­სამ­ჩ­ნე­ვია. სა­სურ­ვე­ლია 4-5 პრო­ცე­დუ­რის ჩა­ტა­რე­ბა. თუ პა­ცი­ენ­ტი კვე­ბის ბა­ლან­სი­რე­ბულ რე­ჟიმს და­ი­ცავს, ანუ რა­ღაც სას­წა­უ­ლი დო­ზე­ბით კვე­ბას არ და­იწყებს, ეს შე­დე­გი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ნარ­ჩუნ­დე­ბა. ისე­დაც, ცხი­მის უჯ­რე­დე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას დრო სჭირ­დე­ბა.

- ასა­კობ­რი­ვი ზღვა­რი თუ არ­სე­ბობს და რო­მელ­მა პა­ცი­ენ­ტებ­მა უნ­და შე­ი­კა­ვონ თა­ვი?

- თა­ვი უნ­და შე­ი­კა­ვონ პა­ცი­ენ­ტებ­მა ონ­კო­ლო­გი­უ­რი, თირ­კ­მ­ლი­სა და ღვიძ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბით და­ა­ვა­დე­ბულ­მა პა­ცი­ენ­ტებ­მა. არა­სა­სურ­ვე­ლია ში­ნა­გა­ნი ორ­გა­ნო­ე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბი­სას იმ უბ­ნის სტი­მუ­ლა­ცია. ზო­გი­ერთ ჰორ­მო­ნა­ლურ და­ა­ვა­დე­ბას არ უხ­დე­ბა ჩვე­ნი სის­ტე­მა და ამი­ტო­მაც პა­ცი­ენტს პრო­ცე­დუ­რებს კომ­პ­ლექ­სუ­რი გა­მოკ­ვ­ლე­ვის შემ­დეგ ვუ­ტა­რებთ. ზო­გი­ერთ ჰორ­მო­ნა­ლურ ფონს პი­რი­ქით, ძა­ლი­ან უხ­დე­ბა და აუცი­ლე­ბე­ლი­ცაა ჩვე­ნი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, თუ 18 წლამ­დე ახალ­გაზ­რ­დე­ბი მსგავ­სი პრო­ცე­დუ­რე­ბის­გან თავს შე­ი­კა­ვე­ბენ. ამ ასაკ­ში არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია ცურ­ვა და ვურ­ჩევთ კი­დე­ვაც.
like
0

კომენტარის დამატება
×
სახელი*
კომენტარი*
კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.