ლევან ლომინაშვილი

ლე­ვან ლო­მი­ნაშ­ვილ­მა პრო­დუქ­ტის დი­ზა­ი­ნის შექ­მ­ნა აქ­ტი­უ­რად და­ახ­ლო­ე­ბით სა­მი წლის წინ და­იწყო. დღეს­დღე­ო­ბით მის შე­სა­ხებ 700-მდე პუბ­ლი­კა­ციაა მომ­ზა­დე­ბუ­ლი, თუმ­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მი­სი კომ­პა­ნი­ის არ­სე­ბო­ბა­სა და საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე ერ­თე­უ­ლებ­მა თუ იცი­ან. კომ­პა­ნი­ას, რომ­ლის ნა­მუ­შევ­რე­ბიც მსოფ­ლი­ოს ისე­თი გავ­ლე­ნი­ა­ნი გა­მო­ცე­მე­ბის გვერ­დებ­ზე ხვდე­ბა, რო­გო­რი­ცაა: Elle décor, Vogue, Icon, Tat­ler, British GH, Instyle და სხვა, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, მუ­შა­ო­ბის სათანადო პი­რო­ბე­ბი არ აქვს.